Våra lösningar

Vi erbjuder lösningar inom alla marknadssegment:

 • Sopsorteringsstationer
 • Förbränning av hushållsavfall
 • Anaerob smältning
 • Operativsystem för biomassa
 • Deponering av avfall på teknikanläggningar
 • CO²-insamling

Våra erbjudanden bygger på vår kunskap om processer och vår erfarenhet av informationshanteringssystem.

SORTERING AV AVFALL / AVFALLSPLATSER

Under det första steget i avfallshantering, sortering och återvinning av material använder vi beprövade lösningar:

 • Hantering
 • Lagring
 • Mekanisk sortering
 • Förpackning
 • Kompaktering
 • Mätning

 

FÖRBRÄNNING AV HUSHÅLLSAVFALL

Avfallsförbränningsenheter. Vi har i över 20 år involverats konstruktion och renovering av avfallsförbränningsenheter, på olika elektriska funktioner och styrsystem.

 

ANLÄGGNINGAR FÖR BIOMASSA

Actemium samarbetar inom elektroteknik, instrumentering och styrsystem för flera biomassakraftverk i Europa.

 

BIOGAS OCH KOMPOSTERING (METANPROCESS OCH BIOMASSA)

Dessa två komplementära processer för organisk utvinning erbjuder en lovande lösning för behandling av biologiskt nedbrytbart avfall och förnybar energi.

Vi använder vår expertis när det gäller att inrätta nya anläggningar och anaerob behandling av flytande avloppsvatten eller fast avfall:

 • Övervakning av kontrollparametrarna för jäsningsreaktorer – pH, temperatur …
 • Implementering av instrument och mätverktyg.
 • Design av styrarkitektur för energiproduktion från metan.

DESIGN OCH OPTIMERING AV KRANAR

Produktiviteten hos en förbränningsanläggning är kopplad till tillgången på kranar.

Vi är involverade i designarbetet eller renovering och tillhandahåller också relaterade tjänster för att optimera deras prestanda:

 • Automation för förflyttning av avfall
 • Stöd för feldiagnostik
 • Återta i drift
 • Kontroll vid nödsituation

 

SPECIFIKA OCH FARLIGA BEHANDLINGAR

För att bevara miljön kräver avfallshantering och speciellt infektiöst avfall lämplig behandling.

Vi erbjuder implementering av lösningar för specialiserad förbränning och evapo-förbränning.

 

DEPONERING AV AVFALL PÅ TEKNIKANLÄGGNINGAR

ÖVERVAKNING AV LUFTUTSLÄPP

Luftkvaliteten kräver ökad vaksamhet på anläggningen.

Vi installerar och driftsätter utrustning för mätning och analys av rök enligt standard.

ACTEMIUM AUTOMATION

Marcus Larsson

marcus.larsson@actemium.com

Telefon: 0303 – 668 23

Mobil: 070 – 416 68 23