KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Certifierad verksamhet

Allt detta ingår i vårt processorienterade ledningssystem som motsvarar kraven i ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö). Systemet fångar upp krav, förväntningar och behov via systemets checklistor, som sedan omarbetas till olika planer som ska verkställas och kontrolleras enligt uppsatta kontroller. Allt resultat dokumenteras och arkiveras och är lätt åtkomligt under garantitiden. Resultatet kan också ligga till grund för kommande projekt i aktuell anläggning i vår regi.

Att vi har nöjda kunder är avgörande för vårt arbete. Därför mäter vi kundnöjdheten kontinuerligt. För att hålla en hög nivå måste vi hela tiden anpassa oss efter förändringar, nya krav och förväntningar samt ständigt förbättra och anpassa ledningssystemet.

Vi erbjuder:

  • att utföra allt arbete enligt en gemensamt framtagen projektanpassad kvalitetsplan som motsvarar krav och förväntningar.
  • att konstruktion, beräkningar, tekniska lösningar och komponentval utförs och framtas enligt de regler, normer, föreskrifter och krav som föreskrivs.
  • att kontroll och provning av anläggningar med avseende på funktion, kapacitet och säkerhet utförs via framtagna kontrollplaner och med godkänd kontrollutrustning.
  • att allt arbete utförs med hänsyn till miljö i syfte att minska alternativ minimera dess negativa påverkan.
  • att arbetsmiljö och säkerhet har ett stort fokus vid planering och utförande av allt vårt arbete.
  • utbildning av operatörs-, service- och underhållspersonal med slutdokumentation som utbildningsmaterial.

Kvalitet

Vårt system motsvarar kraven i den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001, som i sin tur bygger på att vi skall kunna fånga upp och verkställa kundernas krav och förväntningar på oss. Vi skall jobba mot felfritt utförande som bygger på medarbetarnas engagemang. De krav som ställs på vår verksamhet från myndigheter skall och fångas upp samt verkställas. Systemet måste då ha vissa delar som gör detta möjligt.

Systemet bygger främst på checklistor som ofta är obligatoriska för vissa aktiviteter, vanligtvis sådant som inte görs dagligen och måste säkras upp. Checklistor i sig skall leda vidare till de rutiner och formulär som finns i systemet.

Miljö

I vårt kvalitetssystem har vi integrerat våra miljökrav och med detta uppfyller vi kraven enligt internationella miljöstandarden ISO 14001. Vi skall med detta bidra via ständiga förbättringar till en varaktig hållbart samhällsutveckling med avseende på miljö och med hänsyn till kommande generationer. I vårt arbete måste vi välja utrustning och material som påverkan miljö så lite som möjligt, här måste vi ofta ha en dialog med våra kunder så att de även ser möjligheterna i detta.

Vi måste också se till att använda så lite förbrukningsmaterial som möjligt genom att planera vårt arbete väl och inte beställa med överskott. Avfallet skall sorteras i olika fraktioner, främst när det gäller miljöfarligt avfall. Här är lagstiftning tydlig och det finns ett stort utbud av aktörer som är godkända att ta emot och behandla avfallet.

Transporter av olika slag i vår verksamhet är också en miljöfaktor och vi måste välja bilar med mindre miljöutsläpp, men vi måste även planera våra inköp för att minska antalet materialtransporter.​

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är samordnat i vårt kvalitetssystem och motsvarar kraven enligt ISO 45001, där även AFS 2001 står för en hel del av kravställningen som vi har säkerställt i vårt system. Systemet bygger främst på riskanalyser som skall förebygga att arbetsolyckor inträffar. Ett annat sätt att förbygga olyckor är att fånga upp och åtgärda tillbud.

Säkerhetsutrustning är en viktig del för oss och vi måste se till att den är hel och fungerar på avsatt sätt. Vi måste kontinuerligt kontrollera utrustning så att den fungerar, främst säkerhetsanordning via periodisk kontroll.
Om en arbetsolycka inträffar måste vi också kunna agera på snabbt och rätt via rutiner, checklistor och kunskap så att följderna av olyckan minimeras.