ARBETSMILJÖPOLICY

Inom Actemium och VINCI Energies Nordic säkerställer ledningen att hänsyn tas till hälsa, säkerhet och miljö i hela vår verksamhet och ger stöd för lokala åtgärder som vidtas för att skydda mot ohälsa och risker.

Genom ett starkt, synligt och engagerat ledarskap ser vi till att våra åtaganden kan genomföras genom att tilldela nödvändiga resurser samt att utveckla, driva och upprätthålla en hög nivå på vårt löpande arbetsmiljöarbete.

Vad innebär vårt arbetsmiljöarbete?

För oss är tillbud och olyckor oacceptabla och vi tror att samtliga av dessa kan förebyggas eller minimeras. Vi anser att alla har rätt till hälsosamma arbetsförhållanden samt en säker och trygg arbetsplats, därför ansvarar varje enskild medarbetare för att aktivt delta i Vinci Energies Nordic AB:s systematiska arbetsmiljöarbete.

Våra åtaganden kommer att ses över regelbundet för att se till att de förblir aktuella och lämpliga för verksamheten.

Vi ska:

 • följa alla aktuella lagar, föreskrifter, standarder samt andra krav och förväntningar inom arbetsmiljöområdet.
 • samarbeta med tillsynsmyndigheter, våra kunder och andra intressenter för att främja ständiga förbättringar i vårt arbetsmiljöledingssystem.
 • arbeta aktivt för att identifiera och hantera aktuella faror samt genomföra åtgärder i syfte att förebygga.
 • eliminera eller mildra fysiska- och psykosociala risker.
 • analysera och utreda oönskade händelser för att kontinuerligt genomföra åtgärder som förebygger och förbättrar vår verksamhet i syfte att förhindra återkomst.
 • arbeta efter säkra arbetsmetoder som upprätthåller en god hälsa och säkerhet för våra anställda och andra som arbetar i vår verksamhet.
 • sträva mot noll olyckor och tillbud genom att göra våra medarbetare delaktiga i vårt arbetsmiljöarbete för att ständigt förbättra vår arbetsmiljöprestanda.

 

 

 • se till att fungerande beredskapsplaner finns för att hantera nödsituationer.
 • värna om våra kollegor genom att säkerställa att vi har ett föredömligt ledarskap inom arbetsmiljöfrågor.
 • tillhandahålla en god introduktion i vårt systematiska arbetsmiljöarbete för alla som arbetar inom- och för Vinci Energies räkning.
 • tillhandahålla en god utbildningsnivå hos alla anställda, i syfte att upprätthålla en hög säkerhetsnivå samt stärka olika roller med rätt kompetensåtgärder.
 • involvera våra medarbetare i arbetsmiljöfrågor och säkerställa att samråd och samverkan sker mellan ledningsnivå och arbetstagare
  arbeta med Vinci Energies’’Safety Excellence-regler’’.
 • vara lyhörda och uppmuntra positiva förslag till förbättringar av vår arbetsmiljö.